REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ AQUABRAXSZYMOCICE

 

§1 Zasady ogólne

 1. Firma Brax-ton R.J.Makulik sp.j. z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul.Rynek 13/5, NIP: 639-16-69-459, prowadzi sprzedaż detaliczną biletów [dalej „Bilet”] za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Aquabrax Szymocice www.aquabraxszymocice.pl [dalej „Strona”] której zasady reguluje niniejszy regulamin [dalej „Regulamin”]. Regulamin dotyczy sprzedaży na imprezy własne.
 2. Przez Bilet rozumiany jest dokument uprawniający do udziału w wydarzeniu [dalej „Wydarzenie”].
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Przed zakupem Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Wydarzenia na które wystawiony jest bilet, regulaminem obiektu na którym Wydarzenie się odbywa oraz niniejszym Regulaminem Sprzedaży. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje owe regulaminy.

§2 Zamówienie i płatność

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na Stronie.
 2. Opłatę za Bilet można uiścić, za pomocą Przelewy24.pl
 3. Prawo wyboru sposobu płatności za Bilet przysługuje Klientowi, chyba, że w danym przypadku jest wskazany tylko jeden sposób dokonywania płatności.
 4. Szczegółowe warunki zakupu przez Stronę
  1. Warunkiem realizacji zamówienia poprzez Stronę jest założenie profilu oraz podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Biletu. Firma Braxton R.J.Makulik Sp.J. potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email.
  2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie podczas zamawiania Biletu, w szczególności: cena, charakterystyka Biletu i sposób dostarczenia Biletu.
  3. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Biletu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odnotowania wpłaty za zarezerwowane Bilety zgodnie z ustaloną ceną.
  4. Firma Braxton R.J. Makulik Sp.J. nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez klienta dane do formularza.
  5. Zamówienie uważa się za złożone w momencie gdy Klient wybierze rodzaj Biletów, określi ich ilość, wybierze rodzaj płatności  i dokona płatności.
  6. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia

§3 Odbiór biletu

 1. Warunkiem wydania Biletu jest zapłata za Bilet oraz odebranie na jego postawie pasku z numerem uprawniającej do wejścia.
 2. Bilet zamówiony przez Stronę aquabraxszymocice.pl , zostanie wysłany na wskazany adres mailowy. Należy go wydrukować i obowiązuje on jedynie z dopasowaną opaską.
 3. Zakupione Bilety zostaną przesłane na podany adres e-mail.
 4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu i zostanie uznany za nieważny.
 5. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu jednej osoby na imprezę.
 6. Aquabraxszymocice.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu domowego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił on dane otrzymanego Biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

§4 Odwołanie lub zmiana

 1. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów na Stronie.
 2. Podstawą zwrócenia Biletu jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub potwierdzenie płatności on-line).
 3. Aquabraxszymocice.pl informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art. 27 ww. ustawy.

§5 Ochrona danych i własność intelektualna

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.
 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie (w tym zdjęć i opisów biletów) bez pisemnej zgody właściciela Strony.

§6 Reklamacje

  1. Reklamacje należy przesyłać na adres mailowy: marketing@braxton.pl, które rozpatrywane będą do 14 dni.

 

§7 Uwagi końcowe

 1. Aquabraxszymocice.pl dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Strony były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Klient winien sygnalizować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony.
 2. Aquabraxszymocice.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Odpowiedzialność za przebieg Wydarzenia na które sprzedawane są Bilety ponosi jego organizator.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów

AquaBrax

kjszymocice

Wesela / Imprezy okolicznościowe

          600 018 346

Recepcja / Catering / Noclegi

          32 410 20 85

Eventy firmowe / Imprezy plenerowe

         600 009 763

600 017 560